Versek

 

 14._Farkas_Arnold_Levente__1_.jpg

 

Farkas Arnold Levente

 

latin betűk

tél a kezdet előtti csönd
ben halvány latin betűk lét
leereszkedik egy tábla a
magasból amin a teremtés
adatait olvashatja a lelkes
közönség név a templomszen
telés ünnepét ülték tél tél
volt pócsmegyer tizenkilenc
augusztus tizenkettő hétfő éj
szaka tél hull a téli tájra

név bármit mondunk
mítosz lesz belőle lét
legenda tél képzeljünk
el egy fejet egy fejet
aminek nincsen teste
pócsmegyer tizenkilenc
július tíz szerda lát
tam a múltkor egy fe
jet név egy testetlen
holttestet tél nem egy
fejet ami kiemelkedett
a vízből lét a tóból
tél igen és arra gon
doltam mennyire meg
lepődnék ha kiderülne
hogy ehhez a fejhez
nem tartozik test név
egy test ami csupán egy
testrészből áll tél er
ről beszélek az a meg
szokott hogy úszás köz
ben a test lemerül kizá
rólag a fej emelkedik ki
lét ezért a hallgatás név
mondtam már nektek a
kezdet vagyok tél őrültség
talán effélét elképzelni
név a templom függönye
elválaszt és összeköt lét
elválasztja és összeköti
a halált és a feltáma
dást tél a testet és a
testhez tartozó fejet a
valóságot és a valóság
nevét a téli tájat és a
havazást név a szűz éj
szaka angyallal álmo
dik tél a három király
négy égtáj felől érkezik

lét nincsenek tökéletes
test kizárólag tökéletes
testrész név virágom pócs
megyer tizenkilenc július
huszonnyolc vasárnap vi
rágom tél szeretem ha apám énekel név erdő mell
tél hajnalban kakasok ku
korékolták az árulást há
rom kakas név kezdetben

lét nem tudom ki mesél
te ezt röstellem de nem
tudom név azt olvastam
valahol hogy pócsmegyer
tizenkilenc július huszonki
lenc hétfő valaki akinek
a neve tél nem jut eszé
be lét azt mesélte hogy
név egy alkalommal jézus
fügefa mellett halad el
tél megéhezett lét szom
jazom mondta a kereszt

tél ha például napló
volna ez pócsmegyer ti
zenkilenc augusztus
hét szerda akkor csu
pa latin betűk lét ver
sem végén a három
pont három lator há
rom kolomp név egyik
mondja halott vagyok
másik mondja az an
gyalok tél a harma
dik meg se szólal lét
a feltámadás mada
rak gyomrába költö
zik név úgy érzi a
csönd értékesebb mint
a szó tél ideje van

 

Megjelent a Bárka 2020/6-os számában.


Főoldal

2021. január 26.
Vári Fábián László tárcáiMolnár Krisztina Rita tárcái Bék Timur tárcáiKarácsonyi Zsolt tárcái
Erdész Ádám: Kassától KošicéigErdész Ádám: Édesek és mostohák
Farsang Német-GyulánNagy-Laczkó Balázs: Öl, butít és…
Nagy Milán László: 2121 – Nagy Lea: Huszonegy voltamHalmosi Sándor verseiKovács Újszászy Péter: 21.
Kötter Tamás: Fair játék Légrádi Gergely novelláiDöme Barbara: Angyal a pincébőlOláh András: Mulasztásaink
Maruszki Balázs: Vasember fiaiTéblábolók, avagy eszetlenül váltjuk a rendszertCsík Mónika: Az ember tragédiája - Nyolc és feledik színDarvasi László: Karády zárkája
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumProgramokFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA